O účetnictví.

Účetnictví lze považovat za nejdokonalejší účetní soustavu, která umožňuje všestranné a úplné zobrazení jevů podnikatelského subjektů.
Důležitými prameny k dějinám účetnictví jsou hliněné tabulky summerské, babylonské, hetitské, zákon Hammurabiho (1955-1912 př.n.l.),
židovské tabulky a papyrusy, obrazy na hrobech egypských faraonů a monarchů.
Též v Egyptě jest nám účetnictví státní a chrámové zdrojem z něhož čerpáme poučení.
Za vlády Alexandra Velikého byl v každé obci komarcha (asi dnešní starosta), jemuž byl vládou přidělen písař, jenž obstarával účetnictví obce a byl pokladníkem.
Nad písaři vykonávali dohled účetní revisoři.
Papyrus z roku 259 př.n.l. seznamuje nás se zněním přísahy revisorovy:
“Byv ustanoven účetním revidentem, přísahám, že budu jednati dle předpisů a spravedlivě a že ani sám ničeho nezpronevěřím.
Ani toho nebudu jinému trpěti za jakoukoliv záminkou …“

V časopise vycházející v Praze bylo v roce 1843 uvedeno:
… že se zdá, že podvojné účetnictví počalo se šířiti v Čechách od roku 1310, kdy se zde usazovali čelní italští kupci.

Roku 1369 povolal do Čech císař Karel IV. osvědčeného počtáře Italů, jménem Ceroni, který se usadil jako kupec v Českých Budějovicích a zde též účetnictví vyučoval.
Prostřednictvím jeho žáků přišla znalost italského účetnictví do Prahy a pak do Norimberka….
Zdroj: Slovník obchodně-technický, účetní a daňový, X. díl, Praha 1939

Každé účetnictví jest do jisté míry organisované Mluvíme proto o řízeném čili organisovaném účetnictví. S tímto účetnictvím setkáváme se v Německu.
V roce 1937 vydalo říšské ministerstvo hospodářství a říšský cenový komisař výnos, jímž byly určeny zásady a směrnice pro účetnictví.
Současně byl vydán vzorec účetnictví, jakož i rozvrh účtů, jimiž byly zásady a směrnice vydané řečeným výnosem prakticky osvětleny.
V podniku má účetnictví poskytnouti spolehlivé podklady ke zjištění nabývací ceny.
Dále má účetnictví umožniti srovnávání hospodářských výsledků podniků.

Účetnictví v českých zemích v době přechodu na tržní ekonomiku
Na konci 80. let 20. století došlo k radikální změně ve společnosti, kdy změnou systému se začal rozvíjet soukromý podnikatelský sektor.
Souběžně se vznikem tržního prostředí bylo nezbytné upravit oblast sledování hospodaření těchto nově vznikajících soukromých podnikatelských subjektů.
V počátcích se jednalo o podniky malého rozsahu, které se dále transformovaly do větších celků.
Pro všechny subjekty se stalo povinností předkládat výsledky své hospodářské činnosti formou daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob. Údaje v nich obsažené musely mít řádný podklad ze soustavy účetnictví, která se rozčlenila na účetnictví podvojné a účetnictví jednoduché.
Prvního ledna 1992 vstoupil v platnost zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který se vztahoval na všechny účetní jednotky, účtující v soustavě podvojného nebo jednoduchého účetnictví a tím začala legislativní etapa budování komplexu českého účetního práva.
Pro rok 2016 dochází k úpravě zákonu o účetnictví zákonem č. 298/2016 Sb. (účinnost od 24. srpna 2016) .a pro rok 2017 změna: zákonem 377/2015 Sb. účinnost od 1.1.2017.

 

Sarah(c)2017