INFORMACE

  

Představujeme Vám náš rekvalifikační kurz
"ÚČETNICTVÍ" .

Jedná o rekvalifikační kurzy pro zájemce se středoškolskýcm vzdělání (maturita není podmínkou), kteří nemají možnost absolvovat docházkový kurz. Původně byl koncipovaný pro matky na mateřské dovolené a matky s malými dětmi, nicméně mezi našimi absolventy jsou i podnikatelé či jejich manželky, případně lidé vedeni na Úřadu práce. Kurz je veden přísně individuálně, to znamená, že každý student má svého lektora, který mu kontroluje správnost řešení domácích úkolů, upozorňuje a případně vysvětlí chyby, které se v řešení vyskytly a s kterým student konzultuje případné nejasnosti v probírané látce. Studium lze zahájit okamžitě, rychlost a délka studia závisí na časových možnostech studenta. Student bude mít po ukončení studia kompletní skripta, která byla speciálně vytvořená pro tento typ výuky. Bude mít opravy úkolů a vysvětlení chyb a nejasností a odpovědi na dotazy v písemné formě, takže se bude moci k těmto poznámkám kdykoliv vracet - při opakování nebo i v praxi. Po úspěšně zvládnuté závěrečné zkoušce před komisí, obdrží absolvent kurzu Osvědčení o rekvalifikaci, vydané z pověření MŠMT a platné pro celou ČR.


Osnovy obou kurzů jsou schváleny Akreditační komisí MŠMT.
Zkoušku je možné bezplatně jednou opakovat další opravné zkoušky jsou zpoplatněny.
Mezi zkouškou a opravnou zkouškou musí být minimálně jeden měsíc.

Rekvalifikace a Úřad práce:
Rekvalifikaci je možné dohodnout i přes Úřad práce.

Najdete nás v databázi MŠMT

Platební podmínky:
Platba může být provedena absolventem kurzu jednorázově po absolvování první lekce nebo ve splátkách: 1. platba po 1. lekci (pouze částka na provoz), 2. splátka po 5. lekci, 3. splátka po 10. lekci. Nebo je možné platit každou lekci zvlášť. Jednorázová platba je zvýhodněna, lze se však dohodnout i na jiném způsobu platby. 

 

  
Sarah(c)2015